Blog>

Trang chủ >> Blog>

Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

Đối với cán bộ công nhân viên: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng is 9001:2008 đối với việc tuyển dụng lao động, công ty cổ phần sản xuất sơn Hà Nội áp dụng phương thức mời gọi, tuyển dụng năng lực chất lượng cao, bên cạnh đó còn thường tổ chức các khóa đào tạo nội bộ theo các chương trình, nội dung cụ thể cho các bộ nhân viên công ty, ngoài ra còn cử nhân viên theo học các chương trình đào tạo chính quy tại các trung tâm đào tạo bên ngoài nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

Cụ thể là công ty tổ chức quá trình đánh giá năng lực nhân viên định ký 6 tháng/lần theo hệ thống tiêu chí nghiên cứu nghiên cứu, xây dựng, ban hành dựa trên từng vị trí, chức danh đảm nhận, kết quả đánh giá nân viên là yêu tố quan trọng, cần thiết lập kế hoạch đào tạo thường xuyên tại bộ phận. Sau mỗi lần đào tạo, trưởng bộ phận thực hiện đánh giá kết quả đào tạo, hiệu quả đào tạo sẽ được đánh giá sau một thời gian định kỳ thông qua kết quả thực hiện công việc . Hiện nay cơ cấu lao động công ty được thể hiện như sau:
 
sơn valenta
 
Xem thêm thông tin tổng quan về Công ty chúng tôi: http://valenta.vn/16-Tong-quan-ve-cong-ty.html